VERHUUR VOORWAARDEN

 

HUURCONTRACT SPRINGKASTEEL

 

 

Tussen Dream For Kids – Alain Van Haelen; hierna genoemd; de verhuurder en

 

………………………………………………….; hierna genoemd; de huurder.

 

Art 1 – ONDERWERP

 

Onderhavig contract handelt over de verhuur van een springkasteel – in perfecte staat – door de verhuurder aan de huurder voor een bepaalde duur.

 

 

Art 2 – PRIJS

 

Een huurprijs (zie table hieronder) wordt door de huurder aan de verhuurder betaald :

           
contract duur Kleine clown 4 toren - Middelmatig Tovenaar

Clown met    /    ZDR

obst             /    obst

 
Mickey Multi
1 dag 60 80           /       85 95 100            /     105 110
2 dagen 80 130        /        135 145 150           /      165 170
PRIJS EXCL. BTW        

 

Ieder prijsverandering moet eerst in een schriftelijke overeenkomst aanvaard worden door beide partijen. 

 

Art 3 -  RESERVATIE/BOEKING

 

De reservatie van het springkasteel wordt bevestigd door de verhuurder na ontvangst van een voorschot alsook het ondetekend huurcontract door de huurder.. 

 

 

Art  4 – ANNULATIE

 

In geval van annulatie door de huurder zal deze een schadevergoeding moeten betalen aan de verhuurder na vermeld :

 

-       Meer dan 1 maand op voorhand : geen kosten

-       Minder dan 48 u voor de huurdatum : behoudt van de voorschot door de verhuurder, geen terugbetaling.

 

Art 5 – INSTALLATIE/OPSTELLING

 

Om het gehuurde springkasteel te kunnen gebruiken, dient de huurder over het volgende te beschikken: Elektriciteit van 220 Volt, minstens 16A te leveren tot aan de achterkant van het springkasteel. Een effen oppervlakte, vrij van alle scherpe voorwerpen (stenen, glas, ...), bij voorkeur gras of zand waarop het springkasteel volledig vrij kan staan met een extra ruimte van minimum 1 meter rondom het springkasteel (zie afmetingen hierboven). Indien het springkasteel toch op een verharde ondergrond (stenen) moet staat, of de bijgeleverde palen niet kunnen gebruikt worden, dient de huurder zelf het nodige materiaal te voorzien om het springkasteel vast te zetten.

 

Art 6 -  BEWAKING

 

Door het ondertekening van deze overeenkomst erkent de huurder over alle nodige voorzieningen te beschikken ten einde het springkasteel te kunnen gebruiken zoals in art. 5 wordt aangeduid. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de huurder akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangst name erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij/zij zich van de goede staat en de werking van het gehuurde materiaal heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is. 

De klant staat in voor het opstellen en afbreken van het springkasteel. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aangericht bij het opstellen en/of afbreken van het springkasteel.

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade aan personen en/of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde materiaal.

 

Schoenen, dieren, eten, drinken en andere voorwerpen die schade kunnen toebrengen aan het gehuurde materiaal zijn ten allen tijde verboden.

Het is ook verboden om aan de muurtjes en/of dwarsbalken van het springkasteel te hangen of te klimmen.

Het springkasteel is gemaakt voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

 

Tijdens de nacht moet het springkasteel opgeborgen worden op een droge plaats.

 

 

Art 7 – WEERSOMSTANDIGHEDEN

 

In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder  o.a.. regen, wind, ... staat de

huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade. Bij wind dient het springkasteel onmiddellijk uitgeschakeld en afgelaten te worden. Gebruik van het regenzeil of vast dak garandeert niet dat het springkasteel volledig droog zal blijven bij regen.

Indien het springkasteel in geval van vochtigheid of regen niet opgeblazen is, dienen

volgende maatregelen te worden genomen:

Water laten aflopen alvorens af te laten.

Torens en muren naar binnen duwen en het sprinkasteel in twee plooien.

 

Art 8 – VERGUNNING EN TAXEN

 

De huurder zorgt er zelf voor alle nodige vergunningen te verkrijgen en alle eventuele taxen (aan de gemeente) te betalen.

 

 

Art 9 – VERVOER

 

Het vervoer is in de prijs inbegrepen in een omtrek van 25 km rond Beersel. De daarboven afgelegde kilometers (heen en terug) zullen aan 1.5 € per km gefactureerd worden.

 

 

Art 10 – BETALING

 

Alle rekeningen dienen contant betaald te worden. Alle openstaande rekeningen worden vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1% per aangevangen maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 60. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ieder lopende huurcontract van rechtswege ontbonden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen. De geleverde goederen blijven volledig eigendom van de verhuurder tot de volledige voldoening van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd.

 

 

Art 11 – RESTITUTIE

 

De huurder zal het springkasteel in perfecte staat aan de verhuurder terug bezorgen.  Zo niet, worden onderhoudskosten aangerekend worden  Indien het springkasteel te laat terug komt bij de verhuurder zal een schadevergoeding van 50 % van het normaal tarief aangerekend worden.

 

 

Art 12 – TWISTPUNTEN

 

Door ondertekening van het huurcontract erkent de huurder op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden.

Alle eventuele betwistingen vallen onder de Belgische Rechtspraak en onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Halle.

 

 

Opgemaakt te Beersel, op……………………………….

 

 

Handtekening Verhuurder           ,                       Handtekening Huurder,

Écrire un nouveau commentaire: (Cliquez ici)

123website.be
Caractères restants : 160
OK Envoi...
Voir tous les commentaires

Commentaires

26.06 | 09:12

Bedankt voor de super service! Ons feestje was top!

...
25.02 | 13:57

Amazing professional service! Will keep using!

...
15.06 | 17:52

bonjour je cherche des chaise à louer et château gonflable pour le 14 juillet merci

...
11.06 | 16:43

Perfect professional efficient service and best product quality. Highly recommended

...
Vous aimez cette page